Modlitwy na świecie: proponowany przebieg modlitwy

Together – Zgromadzenie Ludu Bożego

Ekumeniczne czuwanie modlitewne z zawierzeniem Duchowi Świętemu prac pierwszej sesji XVI Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego (październik 2023 r.).

W dokumencie roboczym Synodu znajdujemy następujące słowa: „Na drodze, którą przebyliśmy, dotyczy to ze szczególną mocą naszych relacji z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi, z którymi jesteśmy zjednoczeni więzią jednego chrztu.” (Nr 24)

Poniższa propozycja oddaje wiernie porządek czuwania modlitewnego zaplanowanego na 30 września 2023 r. na Placu Świętego Piotra w obecności papieża Franciszka, patriarchy Bartłomieja, arcybiskupa Justina Welby’ego oraz zwierzchników i przedstawicieli wielu Kościołów.

 

Modlitwa tymi samymi pieśniami i czytaniami biblijnymi w wielu różnych miejscach jest bardzo silnym znakiem komunii. Można oczywiście dostosować pieśni i włączyć te, które są znane w twojej wspólnocie, ale staraj się zachować medytacyjny i refleksyjny charakter modlitwy. Przygotuj proste miejsce do modlitwy, wykorzystując, jeśli to możliwe, ikonę krzyża (na przykład krzyż z San Damiano), Biblię umieszczoną w widocznym miejscu oraz zieleń i kwiaty, aby zadbać o piękno miejsca.

Czy możesz zaprosić do wspólnego czuwania modlitewnego zwierzchników lokalnych Kościołów, a także członków ich wspólnot?

 

Pierwszą część czuwania mogą stanowić cztery wyrazy wdzięczności, przeplatane pieśniami. Proponujemy, żeby wyrazić wdzięczność za dary, które daje nam Bóg i naszą odpowiedzialność za nie, to wszystko może trwać nie dłużej niż godzinę.

Wprowadzenie:

Młoda osoba czyta: Dzisiejszego wieczoru (dostosujcie to wyrażenie do godziny i daty waszego czuwania) na Placu Świętego Piotra gromadzą się bracia i siostry w Chrystusie ze wszystkich środowisk i z całego świata. Są to członkowie Synodu, młodzież uczestnicząca w spotkaniu „Together”, zwierzchnicy i delegaci z różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. My również spotykamy się tutaj dzisiaj w komunii z wieloma innymi osobami na całym świecie.

Pielgrzymi wiary, cieszymy się, że możemy podróżować i modlić się razem. Jesteśmy również w komunii z wieloma chrześcijanami modlącymi się z nami w swoich lokalnych społecznościach. Odnawiając nasze pragnienie i zobowiązanie do wspólnego kroczenia w kierunku jedności, nasze serca przepełnia wdzięczność za dary, które Bóg dał nam na tej synodalnej drodze, którą kroczymy od października 2021 roku.

W szczególny sposób chcemy powierzyć Duchowi Świętemu członków zgromadzenia, którzy przez trzy dni będą skupieni na modlitwie w ramach przygotowań do oficjalnego otwarcia XVI Zgromadzenia Synodu Biskupów w dniu 4 października.

 

Nasze czuwanie rozpoczniemy wyrażając poczwórną wdzięczność, przeplatanymi pieśniami, za dary, które daje nam Bóg i wyrazem naszej odpowiedzialności za nie.

 

1 Wdzięczność za dar jedności i za drogę synodalną

Młodzi ludzie mogą dać świadectwo o swoim doświadczeniu jedności wśród chrześcijan w minionym czasie, a także o ich udziale w drodze synodalnej.

Pomysł: Zaproś chór z jednego z lokalnych kościołów do wykonania pieśni lub hymnu.

 

2 Wdzięczność za dar drugiego człowieka

„Poszerzanie przestrzeni namiotu” oznacza, że ci, którzy wydają się być na obrzeżach naszych społeczeństw lub Kościoła, mogą być wysłuchani i docenieni. Kiedy idziemy razem i łączymy nasze głosy w modlitwie, chcemy potwierdzić naszą nadzieję, że cały lud Boży pewnego dnia się zjednoczy. Zachęcając nas do przyjęcia w naszych sercach tych, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa, droga synodalna wymaga, by nie pozostawić nikogo w tyle.

Pomysł: Kogo mógłbyś zaprosić do odegrania przypowieści o dobrym Samarytaninie?

 

3 Wdzięczność za dar pokoju

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. (Mt 5,9)

Po wysłuchaniu tego fragmentu Ewangelii, zaproś młodych ludzi, którzy z powodu wojny, wewnętrznych przesiedleń lub z innych powodów musieli opuścić swoje domy, aby podzielili się swoimi doświadczeniami.

Na koniec odmów ostatnią modlitwę z encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti”

„Przybądź, Duchu Święty, ukaż nam swoje piękno

odzwierciedlone we wszystkich ludach ziemi,

by odkryć, że każdy jest ważny,

że wszyscy są potrzebni, że są różnymi obliczami

tej samej ludzkości umiłowanej przez Boga. Amen.”

Pomysł: Zaśpiewajcie „Pieśń o stworzeniu” św. Franciszka.

 

4 Wdzięczność za dar Stworzenia

Każdego roku nasze Kościoły chrześcijańskie świętują dar stworzenia podczas Czasu dla Stworzenia, który obchodzony jest właśnie teraz, od 1 września do 4 października. Jakie gesty, świadectwa lub symbole można zaproponować, aby wyrazić dziękczynienie za dar stworzenia, jednocześnie wzywając do troski o nie?

Pomysł: Grupa osób wnosi symboliczną „rzekę” (transparent o długości kilku metrów). Jest to tegoroczny symbol Czasu dla Stworzenia, zainspirowany przez Księgę proroka Amosa 5,24: rzeka jako znak naszej wspólnej pracy na rzecz sprawiedliwości i pokoju z całym stworzeniem i między nami.

 

Pod koniec każdej z czterech części, podczas gdy chór śpiewa, młodzi ludzie mogą umieścić różne symbole związane z każdym z tematów w pobliżu krzyża.

 

Czuwanie modlitewne

Śpiew początkowy: Adsumus Sancte Spiritus.

Znak krzyża (rozpoczyna przewodniczący modlitwie kapłan lub pastor)

+ W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Wszyscy czytają modlitwę Adsumus 

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, 

zgromadzeni w Imię Twoje. 

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; 

zamieszkaj w naszych sercach, 

naucz nas drogi, którą mamy iść 

i jak mamy nią podążać. 

Jesteśmy słabi i grzeszni; 

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. 

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, 

albo stronniczość wpływała na nasze działania. 

Pomóż nam odnaleźć w Tobie naszą jedność, 

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, 

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy 

i tego, co jest słuszne. 

O to wszystko prosimy Ciebie, 

który działasz w każdym miejscu i czasie, 

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków. Amen.

 

Pierwsze czytanie: List do Efezjan 4,1-7

Wersety Psalmu 104 (sugerowane wersety: 3-4a, 24, 27-28, 30-31) śpiewane przez solistów lub wypowiadane przez zgromadzenie i przeplatane refrenem Alleluja 11, śpiewanym przez całe zgromadzenie.

Ewangelia: z Ewangelii wg św. Mateusza 5,1-12

Alleluia 11 jako refren pomiędzy krótkimi czytaniami wersetu z Ewangelii wg św. Mateusza 5,3 w różnych językach osób obecnych na czuwaniu.

Śpiew: Dona la pace, Signore

Cisza trwająca 8 minut wprowadzona słowami: „W tym czasie ciszy pozostańmy przed Panem, który jest obecny i nas jednoczy”

Możesz również zasugerować, aby podczas ciszy każdy z obecnych słuchał w swoim sercu błogosławieństwa z Ewangelii wg św. Mateusza, które najbardziej przemawia do jego życia.

 

Modlitwa wstawiennicza

Dla każdego wezwania jest przewidziane krótkie wprowadzenie – będzie ono czytane przez zwierzchnika jednej z obecnych wspólnot chrześcijańskich. Następnie intencja modlitewna będzie czytana przez młodą osobę. Pomiędzy każdą modlitwą wstawienniczą śpiewane jest Kyrie 13.

Kyrie eleison

  1. Prowadzący – Jezu Chryste, spójrz na Twoją rodzinę. Powierzamy Ci wszystkich Twoich uczniów, aby nieustannie wzrastali jako budowniczowie pokoju.

Młody człowiek – Za wszystkich, którzy cierpią z powodu przemocy i wojny w Ukrainie, Afganistanie, Birmie, Pakistanie, Haiti, Nikaragui, Kongo, Syrii, Sudanie, Etiopii i w wielu innych miejscach na całym świecie. Za tych, którzy wytrwale służą sprawiedliwości i pojednaniu, gdziekolwiek żyją, Ciebie prosimy!

Kyrie eleison

 

  1. Prowadzący – Jezu Chryste, spójrz na Twoją rodzinę zgromadzoną tutaj. Błagamy Cię: zachowaj nas blisko siebie, w postawie słuchania i w duchu jedności!

Młody człowiek – Za zwierzchników wszystkich naszych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, niech będą coraz bardziej zaangażowani w promowanie widzialnej jedności wszystkich, którzy podążają za Tobą. Niech budują mosty dialogu i przyjaźni z wyznawcami różnych religii. Ciebie prosimy!

Kyrie eleison

 

  1. Prowadzący – Jezu Chryste, spójrz na Twoją rodzinę. Powierzamy Ci wszystkich, których zaufanie zostało zranione.

 

Młody człowiek – Za tych, którzy wątpią, za mniejszości i tych, którzy cierpią z powodu izolacji, za ofiary pogardy i wszelkich form segregacji, Ciebie prosimy!

Kyrie eleison

 

  1. Prowadzący – Jezu Chryste, spójrz na Twoją rodzinę. Błagamy Cię, abyś przyszedł zaspokoić tęsknotę tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości.

Młody człowiek – Za wszystkich, którzy opuszczają swoją ziemię w nadziei na dobre i godne życie, za uchodźców, imigrantów i tych, którzy ich przyjmują, Ciebie prosimy!

Kyrie eleison

 

  1. Prowadzący – Jezu Chryste, spójrz na Twoją rodzinę. Modlimy się do Ciebie, ponieważ to Ty powierzyłeś nam planetę jako dar.

Młody człowiek – Za ofiary zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, za tych, którzy pracują na rzecz ochrony bioróżnorodności i stworzenia, za tych, którzy starają się, aby ziemia była miejscem zamieszkania dla wszystkich istot żywych, Ciebie prosimy!

– Kyrie eleison

 

  1. Prowadzący – Chryste Jezu, spójrz na Twoją rodzinę. Dziękujemy Ci, że zaprosiłeś nas do naśladowania Ciebie w naszym życiu.

Młody człowiek – Daj nam pokorne serce, które słucha innych. Powierzamy Ci pracę Zgromadzenia Ogólnego Synodu. Za członków zgromadzenia i za uczestniczących w nim delegatów z siostrzanych Kościołów chrześcijańskich, którzy wkrótce wezmą udział w trzydniowych rekolekcjach, Ciebie prosimy!

– Kyrie eleison

 

  1. Prowadzący – Jezu Chryste, spójrz na Twoją rodzinę. Powierzamy Ci wszystkich, których przyjmujesz do Królestwa, ponieważ są znieważani i prześladowani.

Młody człowiek – Za ofiary przemocy, prześladowań i nadużyć w Kościele i w społeczeństwie, za tych, którzy towarzyszą im na drodze uzdrowienia, sprawiedliwości i wolności, Ciebie prosimy!

Kyrie eleison

 

  1. Prowadzący – Jezu Chryste, spójrz na Twoją rodzinę. Powierzamy Ci wszystkich, których karmisz i umacniasz Słowem życia.

Młody człowiek – Za katechetów, świeckich zaangażowanych w Kościele, braci i siostry ze wspólnot zakonnych oraz wszystkich pasterzy Twojego Kościoła, aby idąc Twoimi śladami, stawali się coraz bardziej sługami komunii, Ciebie prosimy!

– Kyrie eleison

 

Śpiew: Bénissez le Seigneur (Kantyk Daniela)

Modlitwa: Każdy z uczestników modli się „Ojcze nasz” we własnym języku

Śpiew: Magnificat III

Krótka medytacja wygłoszona przez jednego z obecnych pasterzy Kościoła

Modlitwa końcowa  odmawiana wspólnie przez zwierzchników Kościoła

 

Zwierzchnicy Kościoła:

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za wszystkie Twoje dary, a szczególnie za dar zachwytu nad Twoim stworzeniem. Pozwól nam troszczyć się o nie i kroczyć razem jako bracia i siostry w pokoju!

Zgromadzenie: Amen!

Zwierzchnicy Kościoła:

Jezu, Chryste, dziękujemy Ci za to, że oddałeś swoje życie aż po krzyż. Przez swoje zmartwychwstanie jesteś źródłem życia w obfitości. Spraw, abyśmy potrafili Cię przyjąć i naśladować w służbie innym!

Zgromadzenie: Amen!

Zwierzchnicy Kościoła:

Duchu Święty, tchnienie Pięćdziesiątnicy, Ty nas posyłasz, abyśmy głosili Chrystusa i przyjmowali do naszych wspólnot tych, którzy Go jeszcze nie znają. Zstąp, prosimy, na uczestników Synodu i na wszystkich obecnych, napełniając ich swoją mądrością i odwagą, aby byli sługami komunii i odważnymi świadkami Twojego przebaczenia w dzisiejszym świecie!

Zgromadzenie: Amen!

Zwierzchnicy Kościoła wspólnie udzielają błogosławieństwa.

 

Śpiew: Adoramus te, O Christe, podczas którego zwierzchnicy Kościoła modlą się przez chwilę przed krzyżem, aby wyrazić, że Chrystus jednoczy nas poprzez dar swojego życia.

Śpiew: Tu sei sorgente viva poprzez który wzywamy Ducha Świętego na uczestników Synodu.

 

Wszyscy chętni mogą modlić się wokół krzyża i powierzać Chrystusowi zarówno własne brzemiona, jak i sytuacje cierpienia na całym świecie. W tym czasie kontynuuje się śpiewy.