Dokument pomocniczy na kwiecień

Go back to all support documents

Proponowany przebieg modlitwy

Ten program zawiera śpiewy autorstwa latynoamerykańskiego pieśniarza w języku hiszpańskim i angielskim. Co miesiąc będziemy proponować muzykę z różnych środowisk kościelnych do słuchania lub śpiewania. Możecie zaaranżować tę muzykę dostosowując ją do lokalnych gustów lub dla potrzeb przestrzeni, w której się modlicie.

 

Pieśń

Panie, do kogóż pójdziemy (Señor, a quién iremos | Cristóbal Fones, SJ)

 

Psalm 91

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego,

Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,

Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja,

Boże mój, któremu ufam.

 

Bo On wybawi cię z sidła ptasznika

I od zgubnej zarazy.

Piórami swymi okryje cię.

I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie.

Wierność jego jest tarczą i puklerzem.

Nie ulękniesz się strachu nocnego

Ani strzały lecącej za dnia,

Ani zarazy, która grasuje w ciemności,

Ani moru, który poraża w południe.

Chociaż padnie u boku twego tysiąc,

A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.

Owszem, na własne oczy ujrzysz

I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.

 

Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją,

Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,

Nie dosięgnie cię nic złego

I plaga nie zbliży się do namiotu twego,

Albowiem aniołom swoim polecił,

Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

Na rękach nosić cię będą,

Byś nie uraził o kamień nogi swojej.

Będziesz stąpał po lwie i po żmii,

Lwiątko i potwora rozdepczesz.

 

Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go,

Wywyższę go, bo zna imię moje.

Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham,

Będę z nim w niedoli,

Wyrwę go i czcią obdarzę,

Długim życiem nasycę go

I ukażę mu zbawienie moje.

Fragment z Biblii

A Pan szedł przed nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy. (Księga Wyjścia, 13, 21-22)

 

Pieśń

Ze śmierci do życia | Cristóbal Fones, SJ

 

Rozważanie biblijne

Bóg kroczy przede mną przez moje pustynie

Wyjście Żydów z Egiptu jest wydrzeniem fundamentalnym w historii biblijnej, wyznacza narodziny narodu izraelskiego: to właśnie podczas przejścia przez pustynię Bóg objawił siebie swojemu ludowi. Ta opowieść przedstawia wyzwolenie narodu, który był ofiarą opresji i niewolnictwa, wciąż na nowo wybrzmiewa jak refren wspomnienie Bożego działania na rzecz swojego ludu: „I wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów” (PP 26, 8). Opowieść z Księgi Wyjścia jawi się zatem jako głoszenie dobrej nowiny, tej o wyzwoleniu jako darmowym darze Boga dla swojego ludu i obietnicy nowej ziemi. Bóg z Księgi Wyjścia jest tym, który zbawia i wyzwala.

 

Księga Wyjścia jest również miejscem imponujących przejawów Boskiego działania. W dzisiejszym rozważaniu, Boża obecność fizycznie objawia się w formie obłoku i słupa ognia: Boża obecność poprzedza mnie na moich pustyniach w obłoku w dzień, a w ogniu w nocy. Podczas gdy słup obłoku w wędrówce przez pustynię może być łączony ze słupem obłoku w Namiocie Spotkania, tutaj ma on bardziej rolę boskiego przewodnika dla ludu Bożego. W dzień i w nocy Pan towarzyszy i poprzedza Żydów.

 

Ta opowieść przypomina nam, że Bóg był obecny na każdym ważnym etapie wyjścia z Egiptu i że bez tych fizycznych oznak Bożej obecności ludzie byliby zagubieni na pustyni na zawsze. Co więcej, obłok pojawił się między uciekającym ludem a armią egipską, aby umożliwić tym pierwszym przejście przez Morze Czerwone: oprócz funkcji drogowskazu pełnił również funkcję ochrony.

 

Ten tekst jest istotny dla nas dzisiaj, ponieważ my również w naszym życiu przechodzimy przez pustynie. Na każdym ważnym etapie stoimy na decydującym progu, na którym opuszczamy jeden sposób bycia, aby wejść w inny, który, jak wszyscy mamy nadzieję, będzie wyzwalający. Próg nie jest przypadkową granicą, która oddziela jeden teren od drugiego, ale granicą, która oddziela dwie różne wizje naszej ludzkiej kondycji. Często próg ten staje się wyraźnie widoczny dopiero wtedy, gdy zostanie faktycznie przekroczony i może oznaczać całkowitą utratę wszystkiego, czym dotąd cieszyliśmy się po drugiej stronie. Ale nie ma odwrotu, ponieważ nie jesteśmy już tą samą osobą, która przekroczyła próg: zostaliśmy przemienieni. Lubię myśleć, że podobnie jak lud Izraela, Bóg towarzyszy mi w okresach mojego przejścia, to jest przeprawy z jednej części mojego życia do kolejnej. Oczywiście, Bóg nie objawia się w tak spektakularny sposób, ale wiem, że Bóg jest nie mniej obecny w każdej chwili przez Ducha, który żyje we mnie.

Thibault Foulon

Dyrektor Ligi na rzecz czytania Biblii (Ligue pour la lecture de la Bible) (Francja)

 

Pytania do dzielenia:

 1. W miarę jak przybliżamy się do Wielkanocy, jak możemy rozumieć „przekraczanie progu”?
 2. Na różnych ważnych etapach mojego życia, jak mogę pozwolić obecności Bożej mnie prowadzić?
 3. W świetle tego, o czym było rozważanie, jak zmienia się mój punkt widzenia w odniesieniu do przypowieści o uzdrowieniu przez Jezusa niewidomego w Betsaidzie? (Mk 8,22-26)

 

Świadectwo

„Maison d’Unité” (Dom Jedności) w Paryżu dzieli się rozważaniami na temat fragmentu z Biblii  „Poszerzyć zasięg swojego namiotu.”

 

Słowo od pierwszych chrześcijan

Starożytna modlitwa o jedność (z posiłku dziękczynnego Didache, traktatu kościelnego z początku drugiego wieku)

 

Jak połamany chleb, rozsypany na górach,

został zebrany, żeby na nowo być jednym,

tak samo niech Twój Kościół zostanie zebrany

ze wszystkich krańców świata w Twoje królestwo.

Bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrustysa na zawsze! (Didache 9, 4)

 

W każdym położeniu składamy Ci dzięki, bo Ty jesteś potężny.

Tobie cześć i chwała po wszystkie wieki!

Panie, pamiętaj o Twoim Kościele,

byś wybawił go od wszelkiego zła i wydoskonalił go w Twojej miłości.

Zgromadź go z czterech stron świata,

uświęcony Kościół, w Twoim królestwie, które dla niego przygotowałeś.

Bo Twoja jest moc i chwała na zawsze! (Didache 10, 4-5)

 

Zadanie grupowe

Wizualizowanie Księgi Wyjścia 13

Cel – ułatwić osobistą refleksję nad biblijnymi symbolami słupów obłoku i ognia.

Instrukcje:

 1. Rozdaj uczestnikom fragment tekstu z Pisma Świętego jako punkt odniesienia.
 2. Zachęć uczestników do zastanowienia się co mogły oznaczać słupy obłoku i ognia dla Izraelitów, a co te symbole mogą reprezentować dla nas dzisiaj.
 3. Poproś uczestników, żeby przez kilka minut opisali swoje refleksje na temat tego fragmentu. Młodsi uczestnicy mogą wyobrazić sobie te słupy, narysować je i na nich napisać swoje rozważania. Osoba prowadząca może pomagać zadając pytania, np. Co oznacza być prowadzonym przez Boga? Jak możemy zaufać Bożej ochronie i opiece? Jak można odnaleźć światło w czasie ciemności? Kilka przykładów:
  • Prowadzenie: Tak jak Izraelitom pomagał obłok, możemy w Bogu szukać pomocy  wnaszym życiu, prosząc w modliwie o radę albo sz.ukając mentorów, którzy pomogą nam odnaleźć drogę.
  • Ochrona: Tak jak ogień ochraniał Izraelitów, my również możemy znaleźć sposoby, żeby ochraniać siebie i innych, ufni, że Bóg zawsze nad nami czuwa. Może to dotyczyć wsparcia fizycznego i emocjonalnego.
  • Światło: Ogień zapewniał Izraelitom światło, a my możemy wprowadzić światło do naszego życia poszukując szczęścia, wdzięczności, poczucia przynależności, i dzielenia się tym z innymi.
  • Wspólnota: Słupy pokazywały Izraelitom, że Bóg był z nimi, a my możemy znaleźć wspólnotę ludzi, którzy podzielają nasze przekonania i wartości, żeby razem wędrować i dzielić się Bożą miłością i łaską ze sobą nawzajem.

 

 1. Kiedy uczestnicy zapisali już wsoje refleksje, zaproś ich do podzielenia się nimi z grupą. Zachęć do dialogu i dyskusji wokół wątków, które się wyłonią.
 2. Zakończ to zadanie nawiązując do Bożej obecności i prowadzenia w naszym życiu.